اصطلاحات بازی پوکر

در این مطلب از سایت بت مگ معنی اصطلاحات بازی پوکر را برای شما آماده کرده ایم تا بدین شکل بتوانیم کمک کوچکی برای آشنایی شما با این بازی مهیج و دوست داشتنی کرده باشیم.

برخی از اصطلاحات در بازی پوکر بسیار کاربردی می باشد و شما بدون اطلاع داشتن از معانی آن نخواهید توانست بازی انجام دهید.
ولی برخی دیگر از این اصطلاحا کم کاربرد تر هستند و آشنا نبودن با آنها مشکلی ایجاد نمیکند …

Aces Full
یک فول هاوس با سه آس و هر جفت ممکن.

Ace-High
یک دست ۵کارتی دربرگیرنده یک آس، بدون داشتن استرایت یا فلاش یا یک دست بدون جفت.

Aces Up
یک دست دربرگیرنده دو جفت که یکی از آن ها دارای آس ها می باشد.

Action
چک کردن/شرط بستن/ افزایش دادن.
بازی ای که در آن با پات های زیادی بازی می کنند.
به عنوان بازی فعال یا “action” شناخته می شود.

Active Player
بازیکن فعال دارنده دست.

Add-on
خرید ژتون های انتخابی بیشتر در آخر زمان بازخرید در مسابقات.

All-In
زمانی که بازیکن با همه ژتون هایش شرط بندی کند.

American Airlines
دو آس.

Ante
پول قرار گرفته در پات قبل از شروع دست.

Bad Beat
مغلوب شدن یک دست با برابری خوش شانس.

Belly Buster
یک برابری یا دریافت به یک استرایت داخلی.

Bet
قرار دادن ژتون در پات.

Bet the Pot
شرط بندی یک بازیکن بر اساس مقدار پات.

Bicycle
یک استرایت این شکلی A-2-3-4-5

Big Blind
یک مقدار مشخص که توسط بازیکن قرار گرفته در جایگاه دوم بعد از دیلر در جهت عقربه های ساعت قبل از پخش کارت ها شرط بندی می شود.

Big Slick
دست دربرگیرنده ی A-K

Blind
شرطی که باید توسط دو بازیکن قرار گرفته در سمت چپ دیلر ارائه شوند.
بدین ترتیب عمل شرط بندی در راند اول شروع می شود.
شرط های بلایند یا مبهم قبل از پخش شدن کارت ها ارائه می شوند.

Blind Raise
عمل افزایش قبل از نگاه کردن به کارت ها.

Bluff
بلاف زدن و ادعای دروغین.

Boardcards
کارت های پخش شده به رو در بازی پوکر به طوریکه برای همه ی بازیکنان آشکار باشند.

Bottom Pair
زمانی که یک بازیکن با استفاده از کم ارزشترین کارت در فلاپ به ایجاد یک جفت با یکی از کارت های خودش اقدام کند.

Broadway
(A-K-Q-J-10) یک آس استرایت باارزش.

Bring-In
شرط اجباری در راند اول شرط بندی توسط بازیکنی که کم ارزش ترین کارت را در استاد۷کارتی و استاد۸ یا بالاتر دریافت کند.
در راز این قضیه با با ارزش ترین کارت اجرا می شود.

Bring It In
شروع شرط بندی در راند اول.

Broomcorn’s Uncle
بازیکنی که در آنته ورشکست می شود.

Bullets
یک جفت آس.

Bump
افزایش دادن.

Button
کلید دیلر، یک دیسک کوچک راند که بین بازیکنان در جهت عقربه های ساعت می چرخد تا دیلر هر دست را نشان دهد.

Buy-In
حداقل مقدار پول لازم جهت بازی.

Call
زمانی که یک بازیکن انتخاب می کند تا با مقدار شرط قبلی، شرط ارائه دهد.

Call Cold
ارائه شرطی برابر شرط قبلی و افزایش آن.

Cap
اجرای حداکثر مقدار افزایش مجاز در هر راند شرط.

Cardroom
اتاق یا فضایی در کازینو که در آن پوکر بازی می شود.

Case Chips
آخرین ژتون های یک بازیکن.

Cash Out
ترک بازی و تبدیل ژتون ها به پول.

Check
زمانی که نوبت بازی یک بازیکن باشد و فعالیتی برای اجرا در برابر وی موجود نباشد و وی تصمیم بگیرد تا شرط نبندد خواهد گفت “چک”.

Check-Raise
زمانی که یک بازیکن اول چک کرده و سپس در راند شرط بندی عمل افزایش را انجام دهد.

Chop
بازگرداندن شرط های مبهم به بازیکنانی که آن ها را ارائه داده اند.
رفتن به دست بعدی در صورت عدم کال کردن سایر بازیکنان.
این به معنی تقسیم پات نیز می باشد.

Collusion
زمانی که حداقل دو بازیکن در بازی پوکر تقلب کنند.

Community Cards
کارت های رو که توسط همه بازیکنان مورد استفاده قرار می گیرند.

Cowboys
دو شاه.

Dead Man’s Hand
دو جفت شامل آس ها و ۸ها.

Door Card
اولین کارت رو شده در بازی های استاد.

Down Card
کارت های هول.
کارت های پخش شده به پشت.

Drop
فلد کردن یا کناره گیری.

Ducks
یک جفت ۲.

بت مگ

Deuces
یک جفت دو.

Fifth Street
مشهور به کارت “رودخانه”.
در بازی های فلاپ نشان دهنده پنجمین کارت عمومی روی میز و راند نهایی شرط بندی می باشد.
در بازی های استاد، پنجمین کارت پخش شده به هر بازیکن بوده و نشان دهنده سومین راند شرط بندی است.

Flat Call
کال کردن بدون افزایش.

Flop
در هولدم و اوماها، اولین کارت های عمومی پخش شده به رو در وسط میز است.
فلاپ به راند دوم شرط بندی نیز اشاره می کند.

Flop Games
بازی های پوکر که با استفاده از کارت های عمومی که به رو در وسط میز قرار می گیرند بازی می شوند.

Floorman
کارمند اتاق کارت که قوانین و تصمیمات را تعیین می کند.

Flush
هر ۵کارت هم خال.

Fold
کنارگذاشتن دست زمان رسیدن نوبت بازی.

Forced Bet
شرط اجباری شروع کننده کار در راند اول یک دست پوکر.

Four of a Kind
چهار کارت هم شماره یا هم شمایل.

Fourth Street
در بازی فلاپ چهارمین کارت عمومی پخش شده با نام چرخش است.
نشان دهنده راند سوم شرط بندی می باشد.
در بازی های استاد، چهارمین کارت پخش شده به هر بازیکن و نشان دهنده راند دوم بازی است.

Full House
هر۳کارت هم شماره یا هم شمایل به همراه هر دو کارت دیگر هم شماره یا هم شمایل.

Gut Shot
کشیدن یا زدن یک استرایت داخلی.

Hand
۵کارت برتر یک بازیکن.

High-Card
برای تعیین دیلر در مسابقه به هر بازیکن یک کارت داده می شود و بازیکن دارنده ی بالاترین کارت (بر اساس کارت و ترتیب خال- گشنیز، قلب، الماس و خشت) دیلر می شود.

High-Low
تقسیم کردن بازی های پات.

Hole Cards
کارت های به پشت در برابر بازیکنان.

House
میزبان.

Key Card
کارتی که به شما برابری بزرگ داده یا دست شما را تشکیل دهد.

Kicker
با ارزش ترین کارت جانبی جفت نشده در دست بازیکن.

Kick It
افزایش.

Kojak
دست دارنده ی یک K-J.

Ladies
دو بی بی.

Late Position
موقعیتی در یک راند شرط بندی که در آن بازیکنی خاص باید پس از بازی اکثر بازیکنان بازی کند.
(عموما دو موقعیت آخر و مانده به دیلر)

Lay Down Your Hand
فلد کردن و کناره گیری.

Lead
اولین بازیکنی که در پات شرط می گذارد.

Limit Poker
پوکری با حداقل و حداکثر محدوده شرط بندی و تعداد محدود افزایش شرط.

Limper
اولین بازیکن ارائه دهنده شرط.

Limp In
ورود به پات با کال کردن به جای افزایش دادن.

Live Hand
دستی که می تواند همچنان پات را نصیب خود کند.

Look
زمانی که یک بازیکن شرط نهایی را قبل از شات داون ارائه دهد.

Loose
بازیکنی که با دست های زیادی بازی کند.

Main Pot
پات مرکزی. سایر شرط ها در پات های فرعی قرار می گیرند.

Make
برزدن دسته ی کارت ها.

Muck
کنارگذاشتن دست و یا کارت هایی که دیگر با آن ها بازی نمی شود.

Minimum Buy-In
حداقل مقدار لازم شرط بندی برای شرکت در بازی.

Monster
یک دست خیلی بزرگ.
در مسابقات به بازیکنی که اقدام به جمع آوری ژتون ها پس از داشتن دستی کوچک کند مانستر یا هیولا گفته می شود.

No Limit
بدون محدودیت.

Nuts
بهترین دست ممکن در هرزمان از بازی. دستی که نمی بازد.

Odds
احتمال ایجاد یا عدم ایجاد یک دست.

Offsuit
کارت هایی با خال های مختلف.

Open
ارائه اولین شرط.

Open Pair
جفتی که به رو پخش شده باشد.

Out Button
دیسکی که در برابر بازیکن کنار گرفته از دست ولی باقی مانده در بازی قرار می گیرد.

Paints
کارت های شمایل (شاه – بی بی – سرباز)

Pair
دو کارت جفت.

Pass
فلد کردن یا کناره گیری.

Play Back
افزایش یا بازافزایش شرط بازیکنی دیگر.

Pocket
کارت های به پشت یا هول.

Pocket Rockets
یک جفت آس به پشت.

Position
جایگاه قرار گیری بازیکنان با توجه به جای دیلر.

Post
زمان پست کردن یک شرط، ژتون در پات قرار می گیرد.
(پست کردن شرط های مبهم الزامی است)

Pot
پول یا ژتون های قرار گرفته در وسط میز که بازیکنان تلاش می کنند آن را ببرند.

Push
هل دادن ژتون ها توسط دیلر به سمت بازیکن برنده در پایان یک دست.
همچنین اشاره به رفتن دیلر به میزهای دیگر.

Quads
چهار هم نوع.

Raise
افزایش شرط قبلی.

Rake
ژتون های برداشته شده از پات توسط میزبان در ازای هزینه اجرای بازی.

Rank
ارزش هر دست یا کارت.

Re-buy
مقدار پولی که یک بازیکن برای افزایش ژتون هایش در وسط مسابقه می پردازد.

Re-raise
افزایش دادن.

Royal Flush
بهترین دست ممکن در پوکر شامل A-K-Q-J-10 هم خال.

Scoop
برده شدن کل پات.

See
کال کردن.

Showdown
در آخر راند نهایی شرط بندی همه بازیکنان فعال کارت هایشان را رو می کنند تا برنده ی پات مشخص شود.

Small Blind

مقدار پولی که توسط فرد سمت چپ دیلر قبل از پخش کارت ها باید ارائه شود.

Speed Limit
یک جفت ۵.

Split
برابری.

Stack
تلی از ژتون ها.

Stay
باقی ماندن یک بازیکن در بازی با کال کردن به جای افزایش دادن.

Steel Wheel
یک استرایت های ۵تایی هم خال A-2-3-4-5.

Straight
۵کارت پشت سرهم و از هر خال.

Straight Flush
۵کارت پشت سرهم و هم خال.

Stuck
بازیکنی که یک بازی را می بازد.

Thirty Miles
سه ورق ۱۰.

Three of a Kind
سه هم نوع.

TOC
مسابقات قهرمانی.

Treys
یک جفت سه.

Trips
سه هم نوع.

Turn
در بازی های فلاپ به چهارمین کارت پخش شده گفته می شود.
سومین راند شرط بندی می باشد.

Two Pair
یک دست دربردارنده دو جفت مختلف.

Up Card
کارتی که به رو پخش شود.

Walking Sticks
یک جفت۷.

Wild Card
کارتی که به جای هر ارزشی بتواند بازی کند.

Worst Hand
یک دست بازنده.

WSOP
مجموعه ی جهانی پوکر.

You Might Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *